Optredens

30-04-2019 Optreden Sinnehiem Haulerwijk

Verslag van het optreden van ons koor T lochtbeaken in de Zwaai in Sinnehiem Haulerwijk op dinsdag 30 april om 19.30 uur [ de 10de keer ].

Het programma:

Blok 1, gezongen 101 Het hemelse lied  , 106 In de stille binnenkamer ,63 Wil je van zonden en schuld….

Samenzang ,Welk een vriend is onze Jezus vers 1 2 3

Blok 2, 99 Maak een vrolijk geluid voor de Heer , 92 De rivier , 11 ,Glorie Hallelua ,

Pauze:

Voor de Pauze leest Jaap een gedicht voor.

Blok 3,  97 Het lied van de schepping , 75 ,Ik zal er zijn , 110 ,Hij is er altijd voor jou ,

Samenzang :

15 , Ik wil zingen van mijn Heiland ,1 ,3 ,4 .

Blok 4 , 54 God is de liefde ,114 ,De haven van rust , 105 , Ik zal er zijn voor jou ,

Jaap heeft de avond afgesloten met een gedicht en wenst ieder wel thuis. En fijne zomervakantie.

 

14-04-2019 Lichtpunt Kollumerzwaag

Verslag optreden Lichtpunt te Kollumerzwaag 14 april 2019
Stichting maatschappelijke opvang en ontmoeting Lichtpunt biedt mensen vanuit een christelijke levensovertuiging
onderdak en dagbesteding aan mensen die dat nodig hebben en we zingen altijd graag in Kollumerzwaag.
Altijd? Ja want het is alweer de negende keer dat we er optreden Voor december staat de tiende keer alweer gepland.

De zaal is gezellig vol en en we worden gastvrij ontvangen met een kop thee of koffie .
Klokslag vier uur is het dan zo ver de heer Castelein heet iedereen, en het koor in het bijzonder,  hartelijk welkom en houdt een kleine inleiding .

We beginnen met het zingen van  “Het  hemelse Lied”  en iedereen luistert aandachtig.
Voor we met de samenzang beginnen brengen we nog “in de stille binnenkamer” en  “Wil je van zonde en schuld zijn verlost” ten gehore.
Met de samenzang zingt iedereen uit volle borst mee “Welk een vriend is onze Jezus”  .
Dan zijn we aan het tweede blok toe wat bestaat uit drie liederen , en  iedereen klapt en zingt voor zover ze bekent
zijn mee.

Hierna leest Jaap onze dirigent en accordeonist  een gedicht voor en is het pauze.

Na de pauze gaan we op dezelfde voet verder in een geweldige sfeer  en is er ook een  lied  bij waar een ieder die dat wil zich bij het koor mag aansluiten en met het koor mag meezingen en dat waren er best nog veel.
Jaap leest nog een laatste gedicht en dan is het tijd voor een laatste samenzang “Lichtstad met uw paarlen poorten ”  een lied vol overgave door iedereen  meegezongen.

De heer Castelein  bedankt iedereen die aan deze middag hebben meegewerkt  in het bijzonder de vrijwilligers van de diaconie  van Haulerwijk die voor de koffie en thee zorgden en ook het koor werd niet vergeten.

Al met al een mooie middag  en alles tot Gods lof!

AM

 

24-03-2019 VGKN Frieschepalen

Optreden van het “It – Ljochtbeaken” in Frieschepalen opzondag 23 maart 2019.

Voor onze koorleden deze zondagmorgen een optreden dicht in de buurt van Haulerwijk.

Dus niet te vroeg op staan.

Rond 09.00 uur was het verzamelen in de kerk van Frieschepalen waar de koffie klaar stond en we ons rustig konden voorbereiden op ons optreden.

Het was voor ons koor het eerste optreden in Frieschepalen.

Evenals in de andere kerken en locaties werd ook hier begonnen met het zingen van een drietal liederen voor de dienst. “Ik wil wat met u praten Heer”,” In de stille binnenkamer” en “Wil je van zonden en schuld zijn verlost”.

De dienst werd begonnen met het lezen van de afkondigingen door de ouderling van dienst.

Hierna volgden Stil gebed, Votum en Groet met aansluitend het zingen van het Klein Gloria.

Vervolgens was het koor aan de beurt. We zongen , met een tussentijdse onderbreking van gemeentezang, een vijftal liederen.

Na de optredens vertrokken de kinderen naar de nevendienst en volgden de schriftlezing en de verkondiging. De predikant sprak over de verschrikkelijke dingen die ins ons land en in de wereld gebeuren en wat mensen elkaar aan kunnen doen. Wil God dit? Nee , Hij wil dat wij zijn weg volgen en dat we kijken naar de rol die wij daarin zelf kunnen spelen. Samenvattend: Zoek steeds het Koninkrijk van God”. Volg je die weg dat zult u leven , eeuwig leven bij de Heer.

Na de verkondiging volgde opnieuw koorzang met tussentijds gemeentezang.

De dienst werd tot slot afgesloten met een dank en voorbedegebed, gevolgd door de collecte ,de heenzending met het zegenlied.

Als toegift zongen koor en gemeente nog samen de liederen

“Glorie, glorie , halleluja” en “Dit is de dag”.

Samenvattend: Opnieuw een dienst waarin gemeente en koor samen konden uitspreken- en zingen welke weg wij moeten gaan.

A.H.

‘Berchhiem’ Bergum

PKN Surhuizum 

Baptistengemeente Franeker

Op de licht vriezende avond van 20 januari gingen we als koorleden en een aantal echtgenotes richting Franeker, naar de baptistengemeente Maranatha. En dat al voor de vijfde keer!

Het was eventjes zoeken, want je kon niet zien dat achter de gevel een kerkje schuil ging en het was alweer ruim vier jaar geleden dat we hier voor ’t laatst te gast waren. We werden welkom geheten met een kop koffie, een goed middel om de kelen even te smeren. En dat was ook wel nodig, want er stonden veel koor- en samenzangliederen op het programma.

De vrolijke stemming zat er gelijk al in bij het kerkvolk na het zingen van onze twee vrolijke liederen voor aanvang van de kerk-/zangdienst.

Afwisselend zongen we koor- en samenzangliederen met daarbij voorganger Dick Wolbers als organist en op zijn verzoek Jaap zo nu en dan op accordeon als begeleiders van de samenzang.

Halverwege de kerkdienst hield dhr. Wolbers een korte meditatie met als thema: “Geloven, niet meer van deze tijd?”

Ondanks het feit , dat veel mensen de kerk verlaten mogen we blijven geloven in die ene Heer, Die het beste met ons mensen voor heeft en waarop we altijd kunnen vertrouwen. Of we geloven niet of we geloven echt in Hem, want je bent ook niet een beetje getrouwd met je man of vrouw, aldus de spreker.

Maar al te gauw was deze prachtige zangdienst afgelopen!

Tot slot zongen we samen als koor en gemeente nog het bekende en vrolijke lied: “Lichtstad met uw paarlen poorten”, waarna de koffie alweer klaar stond voor iedereen.

We zien uit naar een volgend optreden in Franeker en gehoord de reacties zal dat er vast en zeker nog wel ‘ns van komen!

Deze avond bereikte ons de trieste mededeling dat Jelle Brouwer een dag eerder op 86-jarige leeftijd was overleden. Dhr. Brouwer was lid vanaf de oprichting van ons koor in 2002. Hij was een enthousiast zanger en miste vrijwel nooit bij oefenavonden en optredens.

Jammer genoeg moest hij eind 2017 wegens gezondheidsredenen ‘It Ljochtbeaken’ verlaten.

Nu mag Jelle Brouwer zingen in dat grote, hemelse koor! J.K.

Kerstsamenzang De Wilp

Verslag van het optreden van het ‘It Tjochtbeaken’ op 24 december 2018 om 19.00 uur in het dorpshuis ‘op de Welle’ in de Wilp.

Op maandag 24 december 2018 gingen wij als ‘It Ljochtbeaken’ voor de laatste keer van dat jaar optreden en wel in het dorpshuis ‘op de Welle’ in de Wilp.

Het was een Kerstsamenzang georganiseerd door de gezamenlijke kerken van de Wilp en Siegerswoude.

Tevens werd er in deze dienst muzikale medewerking verleend door de muziekvereniging ‘De Volharding’ uit de Wilp.

De dienst begon om 19.00 uur met het gezamenlijk zingen van het lied ‘Stille nacht, heilige nacht’ begeleid door de Volharding.

In deze dienst mochten wij als ‘It Ljochtbeaken’ twee keer drie liedjes ter gehore brengen en wel:

’t Is geboren in een kribbe, Klein als een kindje en By Marije.

En: Heilig is de Heer, In die donkere nacht en als laatste , Een vrolijk Kerstfeest.

In deze dienst ging voor ds. D. van der Zwaag predikant van Siegerswoude, hij gaf een overdenking over een Witte en een groene Kerst.

Om ongeveer 20.15 uur was er een dankwoord en gebed, waarna we staande het ‘Ere zij God’ hebben gezongen.

Al met al een mooie afsluiting van het jaar 2018!

Wij als ‘It Ljochtbeaken’ wensen een ieder, een voorspoedig en gezegend 2019 toe!.

F.Heyne.

 

Volkskerstzang Haulerwijk 2019

Verslag van de Volkskerstzang op woensdagavond 19 december 2018.

Na de traditionele opening met het Intrada door KCMV Excelsior onder leiding van Petra Rodenboog, werd de kerstviering afgetrapt met het lezen van het kerstevangelie. Dit jaar viel Eline Mulder van basisschool De Laweij de eer de voorleeskruk te beklimmen. Vervolgens was het tijd voor kerstmuziek in het afwisselende programma was traditiegetrouw ruimte voor muzikanten en plaatselijke koren zoals het mannenkoor It  Ljochtbeaken. Het koor zong onder leiding van Jaap Kuperus een aantal kerstliederen in shantystijl. Ook Gospelkoor Voices olv Izaak van Apeldoorn zij trad voor de gelegenheid samen met interkerkelijk Combo Xjong op. Eerder op de avond waren de bezoekers bij de ingang muzikaal welkom geheten door dorpsgenoot Mient Veenstra op accordeon.

Het publiek werd getrakteerd op het optreden van het Christelijk Oostellingwerfs mannenkoor onder leiding van Aukje de Jong.

En zangeres Harpist Iris Kroes  uit Drachten ze boeide de toeschouwers vanaf de eerste noot. Kroes werkt samen met Marco Borsato. Ze vertelde  dat ze de harp  van hem kreeg waarop ze zichzelf begeleid tijdens haar optredens. Begeleid door Execelsior zong Kroes speciale nummers voor een samenwerking met blaasorkesten. Het publiek gaf Kroes een daverend applaus. De volkskerstzangcommissie is erg blij met het verloop van de avond ,die werd gepresenteerd  door Tjits Van Der Meulen. Er waren ongeveer 900 bezoekers deze avond. P.H.

 

Koepelkerk Veenhuizen

Optreden It Ljochtbeaken in de Volkskerszangdienst zondag 16 dec. 2018
in de Koepelkerk  te Veenhuizen.

In deze donkere dagen voor kerst kan men wel wat licht gebruiken en als je wat licht mag laten schijnen door te zingen, is dat een voorrecht om te doen.
Vooral in de prachtig versierde koepelkerk met zijn uitstekende akoestiek.
Een hartelijk welkom met koffie en koek valt ons ten deel en we voelen ons er meteen thuis.

Voor de dienst zingen we enkele kerstliederen om de stem wat op peil te brengen.
Na een welkomstwoord van mevr. Scholten zingen we samen  ‘Nu zijt wellekome’ en ‘Midden in de winternacht’. Na gebed gaan we door met de samenzang en zingen we ‘Komt verwonderd u hier mensen’.
Ook de jeugd is vertegenwoordigd  en Sven leest uit Lucas 2 vers 1t/m7 wat over de geboorte van Jezus gaat. Na nog een keer samenzang is ons koor It Ljochtbeaken aan de beurt en we zingen ‘Ook voor jou’ en ‘Bij Marije’.
Deborah leest Lucas 2 vers 8t/m14 wat gaat over de herders die het goede nieuws over de geboorte van Jezus horen.  Daar past een lied als ‘Zeg eens herder waar kom jij vandaan’ natuurlijk heel goed bij en dat zingen we dan ook met z,n allen.
Na het  Kerstverhaal door mevr. Meijer en het samen zingen van  “Stille nacht”  brengt It Ljochtbeaken weer twee liederen ten gehore en wel ‘Klein als een kindje’ en ‘Kijk daar eens die twee’.
Renske leest Lucas 2 vers 15t/m20 waarin wordt verteld dat de herders naar Bethlehem gaan.
Dan weer prachtige samenzang en een gedicht door mevr. Feiten.
Het koor zingt als laatste ‘In Bethlehems stal’ en ‘De Redder is geboren’.
Dat iedereen het mooi vond was aan het applaus  wel te horen!
Na een dankwoord hebben we tot slot nog met z’n allen en vol overgave gezongen het ‘Ere zij God’  en dat was helemaal geweldig!

AM

 

 

de Fryske Oekumenyske Tsjint in de RK-kerk te Sloten

Optreden van het “It – Ljochtbeaken” in de Fryske Oekumenyske Tsjint

in de RK-kerk te Sloten op 18 november2018.

Het was ook deze zondag opnieuw vrij vroeg opstaan om op tijd in de kerk te Sloten te kunnen zijn. Maar geen probleem. Na een klein uurtje rijden was iedereen goed wakker en waren we in Sloten. We werden er vriendelijk ontvangen. De koffie met cake stond klaar en al vrij snel werd duidelijk dat er in deze mooie hoge kerk goed te zingen was. Er was een prima akoestiek en dat is voor een koor natuurlijk heel plezierig.

De voorganger (foargonger) in deze Friese Oecumenische dienst (FRYSKE OEKUMENYSKE TSJINST) in de FREDERIKUSTSJERKE fan SLEAT  was pastoor (pastoar) B. van der Wal uit Sappemeer.

De gehele dienst verliep in de Friese taal. Zo ook de liederen van de gemeente en het koor.

Voor de dienst zong ons koor 2 liederen:
Dêr is gjin plak
Ienris kom ik by de Hear

Kort daarna werd een ieder door de voorzitter welkom geheten, de mededelingen volgden en men  ging vervolgens over tot het volgen van de liturgie.

Bemoediging en Groet door pastoar van der Wal.

Aansluitend gebed en daarna meerdere malen optreden van ons koor.

Tussen de optredens door was er de Ferkundiging waarin de voorganger sprak over de wijze waarop mensen in het leven staan.

Jong en oud, rijk en arm, positief of negatief, maar allen met het uitzicht op eeuwig leven bij de Heer.

Samenvattend:  Wie- of wat  je ook bent zoek Gods liefde en je zult leven, eeuwig leven.

Na de Ferkundiging zongen we gezamenlijk de geloofsbelijdenis en volgde opnieuw koorzang met de gemeente.

De dienst werd afgesloten met gebed en het zegenlied.

Hear, wês mei ûs oant in oare kear.

Als toegift zongen koor en gemeente gezamenlijk het lied
Dit is de dag? Dit is de dei

Een bijzondere dienst in een mooie kerk die door een ieder als mooi is ervaren.

 

A.H.