Optredens

Het Lichtpunt in Kollummerzwaag

Op 4 november 2018 gingen wij als “it Ljochtbeaken” naar “Het Lichtpunt” in Kollummerzwaag om daar voor de 278 ste keer op te treden in ons 16 jarig bestaan als koor.

Het was voor ons de 8 ste keer dat we door “Het Lichtpunt” waren uitgenodigd om daar een optreden te verzorgen.

We troffen een zaal vol mensen en het was er gezellig.

Een ieder zat er aan een kopje koffie of thee en waren onderling met elkaar in gesprek.

Om 16.00 uur nam de heer Castelein het woord en wenste een ieder welkom, waarna hij het woord aan Jaap gaf zodat wij als koor met het programma konden beginnen.

Ook Jaap wenste een ieder namens het koor welkom!.

Ons programma bestond uit 4 blokjes van 3 liederen en na elk blokje hadden we een samenzang.

In  het 1 ste blokje zongen we o.a. “Lichtstad”en gezamenlijk “Er komen stromen van zegen”.

In het tweede blokje zongen we o.a. “Ik zal er zijn” en gezamenlijk “Welk een Vriend is onze Jezus”.

Hierna volgde de Pauze.

In het derde blokje na de pauze zongen we o.a. “de haven van rust”en als samenzang “Zoals ik ben”.

Het vierde en laatste blokje zongen we “Het lied van de Schepping” waarna we gezamenlijk ons slotlied zongen “ ’k Heb geloofd en daarom zing ik”.

Om 18.00 uur nam de heer Castelein wederom het woord om een ieder te bedanken en een enkeling  in het bijzonder.

Al met al was het een zeer geslaagde middag waar we als koor met plezier aan terug kunnen denken.

We hebben als koor al zingend Gods Woord kunnen uitdragen en daar gaat het om!.

Er waren ook mensen van Radio. TV. Noord Oost Friesland aanwezig die in het bezit zijn van onze CD’s.

Wij kunnen in hun programma “Klankbord” dat op zaterdag vanaf 08.00 uur in de morgen wordt uitgezonden, verzoeknummers aanvragen.

Je kunt dan bellen met het nummer: 0511441202.

Dit is niet alleen mooi dat het kan maat tevens promotie voor ons koor!.

Zo ging het koor, dat ook die middag had gezongen “Wy binn’in koar en wy sjongen sa graach” blij en voldaan weer naar huis.

Op naar de 279 ste keer !!!.

 

Fred Heyne.

 

 

Verpleeghuis Zonnehuis te Zuidhorn

Het verslag van ons eerste optreden van Seizoen 2018/2019 op 16 September 2018 in verpleeghuis Zonnehuis te Zuidhorn.

Het was een mooie zondag toen we aankwamen, we hadden er weer zin in.Wat wel bleek, want niet alleen wij , maar ook de bewoners en hun gasten waren in grote getale gekomen om naar ons te luisteren en mee te zingen. De zaal was vol.

Tijdens ons optreden werden we ook nog verrast door 2 muzikale begeleiders uit het verpleeghuis, zodat Jaap er niet alleen voor stond.

We openden met het lied ‘Ik wil wat met u praten Heer’, dit werd uitbundig door de koorleden en het publiek gezongen.

In totaal zijn er door ons 11 liederen ten gehore gebracht.

Het was een mooie zangdienst, er waren verder geen lezingen of een overdenking.

Na de dienst werd iedereen uitgenodigd voor koffie met cake, om nog even gezellig na te praten.

Hierbij wil ik verpleeghuis Het Zonnehuis bedanken voor de uitnodiging en de geslaagde zangdienst.

 

Henk de Vries

 

De Zaaier te Ens

Optreden van het “It – Ljochtbeaken” in de Missionaire Dienst in ”
De zaaier ” te Ens op zondag 21 0ctober 2018.

Het was vroeg opstaan, verzamelpunt was gepland om 7.50 uur bij Jan Witteveen in Waskemeer van waar we vertrokken om ongeveer 9.00 uur waren we in Ens.
De verzorging was prima er werd ons bij binnenkomst direct koffie met cake aangeboden.
Het Thema van de dienst was ” Een goed gesprek”.
De voorganger was Pastor Liesbeth Winters.
Voor de dienst zong het koor 2 liederen:
Maak een vrolijk geluid voor de Here.
Ik ben zo dankbaar Heer.
De dienst begon om 9.30 uur.
We werden allen welkom geheten, daarna werden de mededelingen voorgelezen.
Hierna werd het Intochtslied: Lied 276: vers 1 en 2 gezongen, waarna er een stil gebed was.
De voorganger sprak de Groet en de Bemoediging uit. Het koor werd weer uitgenodigd om een lied te zingen.
Ik wil wat met U praten Heer.
Na het zingen van het koor, ging de mw. Winters voor in gebed, waarna een gesprek volgde met de kinderen van de kindernevendienst en er werd gevraagd, wat ze zouden antwoorden als er een journalist de kerk binnenkwam en zou vragen waarom ze in de kerk waren, hier werden verschillende
antwoorden op gegeven, het was een leerzaam gesprek. Hierna was er weer een optreden van het koor met 2 liederen.
Omdat Hij leeft.
Lichtstad met uw paarlen poorten.
De voorganger ging ons voor in het Gebed om de verlichting met de Heilige Geest.
Er werden 2 schrift lezingen gehouden 1 ste. lezing Genesis 5: 21-24 Henoch.
De 2 de. schrift lezing was uit Lucas 24: 13-32 Emmaügangers,
tussentijds werd het lied 646: De Heer is onze reisgenoot gezongen.
Na deze schrift lezingen en de samenzang kregen we als koor weer de gelegenheid om 3 liederen te zingen.
Het hemelse lied
Ik zal er zijn
Jezus is mijn Vriend
Hierna volgde de uitleg van thema: ” Een goed gesprek”
Het werd begrijpelijk uitgelegd naar aanleiding van het Bijbel
gedeelte over het verhaal over de Emmaügangers, ze spraken met elkaar maar begrepen het niet totdat Jezus bij hen kwam lopen en hun de ogen opende en zagen dat, het Jezus was die met hen sprak, en ze het begrepen zo werd het een goed gesprek.
Na de verkondiging mocht het koor weer optreden met 3 liederen:
Wy binn’ in koor en wy sjonge sa graach.
De haven van rust.
IK zal er zijn voor jou!
Na dit optreden werd het Dankgebed uitgesproken. Waarna we samen het slotlied zongen lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn.
Een fijne dienst met een volle kerk van enthousiaste kerkgangers.

R.H.

PKN kerk Wijnjewoude

11-04-2018

Optreden van het ”It-Ljochtbeaken” bij een speciale gezinsdienst voor mensen met een geestelijke en lichamelijke beperking in de PKN kerk te Wijnjewoude.

We konden op eigen gelegenheid naar Wijnjewoude gaan waar de dienst om 10.00 uur begon.
Jaap wilde graag dat we om 9.30 uur aanwezig waren.
De kerk was behoorlijk gevuld.
Voor de dienst hebben we nog een paar liedjes gezongen waar enthousiast op gereageerd met geklap.
Pastoraal medewerkster Froukje Wesseling had de leiding in de dienst, zij was voor ons een oude waar we al veel vaker diensten mee mochten vieren.
We werden als gemeente en koor welkom geheten door Froukje, waarna ze met de paaskaars door de kerk liep met het zingen van het lied ” Ik breng het Licht naar je toe” dit was heel mooi.
Waarna we als koor een paar liederen zongen.
Een wijs man bouwde zij huis op de rots.
Hoe kwam Mozes door de Rode Zee.
Het thema van de dienst was “Ik mis je”
Als Bijbel gedeelte werd voorgelezen uit Johannes 10 over “De goede Herder”
Waar Jezus zegt wie niet door de deur van de schaapskooi binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, is een dief en een rover.
Maar wie door de deur naar binnen gaat , die is herder van de schapen. Over dit bijbel gedeelte werd door Froukje een heel begrijpelijke uitleg
gegeven dat, niet een schaapje gemist kan worden of Jezus gaat het zoeken totdat Hij het gevonden heeft.
Na deze uitleg hebben we als koor nog twee liederen gezongen.
Ik wandel in het Licht met Jezus
Welk een Vriend is onze Jezus
Er lagen papieren zakdoekjes in de banken, waar ieder die wilde iets kon opschrijven waar voorbede kon worden gevraagd, hier werd veel gebruik van gemaakt. Het lied “Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God” werd in canon gezongen waar Jaap gevraagd werd hier leiding aan te geven, dit ging voortreffelijk.
Hierna ging Froukje voor in Dankgebed en hield de voorbeden aan.
Waarna de Zegen bede werd uitgesproken.
Er werden door het koor als toegift nog twee liederen gezongen, Glorie, Halleluja, Lichtstad
Een prachtige dienst om dit mee te mogen vieren.
En Froukje bedankt fantastisch hoe je met deze kinderen omgaat.

R.H.

Het Lichtpunt te Kollumerzwaag.

Verslag van het optreden van het ‘It Ljochtbeaken’ op 8 april 2018 om 16.00 uur in ‘Het Lichtpunt’ te Kollumerzwaag.

Een groot aantal koorleden waren al in ‘Het Lichtpunt’ aanwezig, waar ze van een kopje koffie of thee genoten, en in gesprek waren met bewoners en gasten.

Om 16.00 uur begon ons optreden. We zongen drie liederen en wel: Ik zal er zijn voor u, Ik wil wat met U praten, Heer   I’ll wish I had given Him more.

Daarna was er samenzang en zongen we ‘ Een uur, elk ogenblik, steun ik op U; Uw woord alleen, o Heer, vertroost’.

Hierna zongen we wederom drie liederen en wel: Zoals ik ben, Ik ben zo dankbaar, Heer en De rivier en hierna wederom samenzang met het lied ‘De nacht verdween’.

Toen volgde de pauze, waarin we weer konden genieten van een kopje koffie of thee.

Na verloop van tijd werden we weer naar het podium geroepen door Jaap, zodat we aan de laatste twee blokjes van drie liederen konden beginnen.

In het derde blokje zongen we : Maak een vrolijk geluid voor de Heere, Dit weet ik zeker en In de stille binnenkamer. Ook hier weer samenzang met het lied: ‘Heer, ik kom tot U’.

In het laatste blokje zongen we: Ik zal er zijn, Het hemelse lied en De haven van rust.

Daarna de laatste samenzang, een lied met de titel ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’.

Nou dat willen wij wel ‘zingen van onze Heiland Daar doen we het voor!.

Tegen 17.30 uur ging een ieder weer zijn weegs.

Het was een mooie middag voor ons als koor en voor de bewoners.

En we hebben fijn gezongen!

 

F.Heyne

Kooroptreden in zorgcentrum ‘Stellinghaven’ in Oosterwolde op 27 februari 2018.

Kooroptreden in zorgcentrum ‘Stellinghaven’ in Oosterwolde op 27 februari 2018.

Al weer een hele tijd geleden dat we hier voor het laatst waren, om precies te zijn: 15 april 2011, dus bijna 7 jaar geleden!
Het was me een vroegertje deze keer.
Om 19.00 uur stonden we als koor en dirigent al keurig netjes opgesteld om ons (gratis!) concert te beginnen.
En wat hadden we een geweldig publiek!
Zo ‘n dertig bewoners, de meesten al of niet in rolstoel of met rollator, luisterden geboeid naar onze koorliederen en klapten enthousiast mee bij een aantal vrolijke nummers.
Voor en na de pauze was er ook ruimte voor een gedicht en samenzang, waarbij een aantal bewoners ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’ en ‘Welke een Vriend is onze Jezus’ ook zonder tekstblad de verschillende coupletten wist te zingen.
Omstreeks 20.30 uur was ons optreden afgelopen, tijd voor veel bewoners om naar bed te gaan.
Als koor mogen we terug zien op een prachtig optreden voor medemensen in de laatste fase van hun leven. J.K.

Lichtpunt Kollumerzwaag

17-12-2018 Lichtpunt Kollumerzwaag

Optreden “Het Lichtpunt” in de PKN kerk te
Kollummerzwaag 17-12-2017

Om 14.45 uur vertrek vanaf J. Witteveen voor een zangdienst bij
“Het Lichtpunt” aan de Foarwei 111 te Kollummerzwaag waar we
al eerdere optredens verzorgd hadden.
Maar zaterdagmiddag kregen we e-mail van Ype Roijenga dat, er een
uitslaande brand geweest was in de naast gelegen boerderij met
appartementen en dat, de schuur waar we zouden optreden waterschade
had en afgesloten was van de nutsvoorzieningen, gelukkig waren
de bewoners van de appartementen ongedeerd en hadden er
zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan, voor de
bewoners van de appartementen was elders onderdak gevonden.
De zangdienst kon gewoon doorgaan, alleen moesten we uitwijken
naar de nabij gelegen PKN kerk.
We werden ontvangen met koffie en koek.
De verzorging van de koffie en de koek deze middag was georganiseerd
door de diaconie van PKN kerk Haulerwijk- Waskemeer en was voortreffelijk.
Om 16.00 uur moesten we optreden.
We werden welkom geheten door dhr. Kastelein, die vertelde over de brand
het was een verhaal met veel emotie.
Het was een zangdienst met kerstliederen.
We begonnen te zingen met drie liederen.
In die donkere nacht
Ere zij God in de hoge
In Beth’lems stal
Na dit zingen werd er een gedicht voorgelezen.
Daarna volgde een samenzang met het lied
Hoe zal ik U ontvangen.
Na dit samen zingen zongen we weer drie liederen.
Het is al nacht in Bethlehem
’t Is geboren in een kribbe
O, Bethlehems ster
Tweede samenzang was het lied Vol van Pracht.
Waarna er weer een gedicht werd voorgelezen.
In de pauze werden we weer voorzien van koffie.
Na de pauze zongen we het derde blokje van drie liederen
Heel lang geleden
Kijk daar eens die twee
Het geboren Kindje
Het derde gedicht werd voorgelezen.
Hierna was er samenzang met het bekende lied kerstlied Stille Nacht.
De laatste drie liederen werden gezongen
Medley van kerstliederen
Klein als een Kindje
Een vrolijk kerstfeest
Waarna er nog een gedicht werd voorgelezen.
Tot slot zongen we samen het Ere zij God
Dhr. Kastelein bedankte het koor en alle aanwezigen,
en las nog een ontroerend gedicht voor.
Al mer al een geweldige zangmiddag.
R.H.

Trefpunt Beetsterzwaag

Optreden in het Trefpunt, te Beetsterzwaag.

Op zondag 14 Januari 2018 gingen we met zijn allen naar Beetsterzwaag om de Eredienst bij te wonen bij Talant, met als thema: Laat je licht schijnen…!

Voor de dienst zongen we 2 liederen: Ik zal er zijn voor jou en het Hemelse lied.
Het welkomslied was: Kom binnen, ga zitten en kijk wie er is.
Hierna werd de kaars ontstoken.

Nadat we door de voorganger een groet van God hadden gekregen zongen we samen:” Dit is de dag die de heer ons geeft”.
Na het gebed was het koor weer aan de beurt, we zongen : Een wijs man bouwde zijn huis op de rots en “Hoe kwam Mozes door de Rode zee”.
Daarna volgde de samenzang met “Lees je bijbel, bidt elke dag”, en werd er uit de bijbel gelezen, Mattheus 5: 14-16.
Opnieuw ging ons koor zingen met” Dank u voor deze mooie Zondag” en “Welke Vriend is onze Jezus”.
Hierna volgde de preek. Wij moeten een Licht voor elkaar zijn en dat we het ook uitstralen naar de ander . Dat moeten we niet verbergen voor elkaar. Wees er voor elkaar!

Nadat wij de laatste liederen met het koor hadden gezongen( Daarginds in veilige haven en Is je deur nog op slot), werd er nog gebeden en de Zegen uitgesproken.

Hierna volgde er nog een prive-optreden van een paar bewoners met het lied; Is je deur nog op slot !

Al met al was het een geslaagde ochtend, deze werd samen afgesloten met koffie en koek.

Tot een volgende keer! HdV

Volkskerstzang 2017 Haulerwijk

Verslag van de jaarlijkse volkskerstzang 12de editie in de sporthal “De Bongerd” in Haulerwijk op zaterdag 23 – 12 -2017 aanvang 19.30 uur.

Medewerkenden; mannenkoor Eiland Urk 80 man olv  Gerrit Schinkel de leden waren allen in Urkerkledij en de begeleiding op het orgel Hendrik van Veen,

en pianist Gerwin van der Plaats.

Muziekvereniging ”Excelsior’ olv  oud dirigent  Gert van Veldhuizen.

Gereformeerd Vrijgemaakt gospelkoor “Voices” olv  Izaak van Apeldoorn.  En ook begeleid door Lydia van Apeldoorn op sopraan saxofoon en Derk Rouwhorst op piano.

Jeugdkorps Reboelje”van Brassband “De Bazuin” te Donkerbroek,  de gasten werden feestelijk onthaald  bij de ingang.

Interkerkelijk mannenkoor in shantystijl “It Ljochtbeaken “ olv Jaap Kuperus.

 

De sporthal was sfeervol en feestelijk aangekleed en er waren zo ongeveer 900 bezoekers.

 

De  avond werd af gesloten met samenzang het Ere zij God.

 

P.H.